Bonitační řád

Základní ustanovení

l. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotlivých směrnic pro pořádání a organizování bonitací a pro činnost bonitačních komisí.

2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.

3. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení do chovu.

4. Bonitační komise se skládá z předsedy - posuzovatel exteriéru a minimálně 2 členů.

5. Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenány na bonitační karty, na kterých jsou vyznačeny pomocí číselných a abecedních kódů přednosti, vady a nedostatky bonitovaných jedinců. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného zvířete a kopie zůstává založena u hlavního poradce chovu. Každá bonitační karta je podepsána všemi členy bonitační komise.

6. Poplatky za bonitaci: člen klubu 200,- nečlen 400,-.

Všeobecná ustanovení

7. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky Chovatelského a zápisního řádu, kteří se mohou vykázat platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení majitele.

8. U importovaných jedinců, působících v chovu je povinností předvést je k posouzení i tehdy, absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi, odkud byl dovezen.Toto platí i pro importované jedince i přechodně působící (zapůjčené) v chovu.

9. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Při přijímání na bonitaci musí majitel předložit očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině a proti psinkovému komplexu ne starší 1 roku. Pokud pes nepochází z místa konání bonitace, musí majitel předložit veterinární vysvědčení z místa bydliště, kde bude potvrzeno, že pes při vyšetření v období stanoveném veterinárními předpisy, před bonitací nejevil klinické příznaky onemocnění a že pochází z místa prostého nebezpečných nákaz,

10. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování jedince špinavého, nečesaného, zahmyzeného nebo nemocného.

 Přihlášky na bonitaci

11. Pořadatelem bonitace je klub na základě svého ročního plánu činnosti. Je nutno plánovat dostatečný počet bonitací na běžný kalendářní rok, dle zájmu majitelů psů.

12. Klub je povinen informovat včas své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast na pořádaných akcích.

13. Přihlášky na bonitaci se pos0ají formou fotokopie PP včetně fotokopie o absolvování výstavy nejpozději 14 dnů před plánovanou akcí.

14. Pes i fena, postiženi luxací, budou na bonitaci, chovní psi i příp. na rebonitaci, ohodnoceni jako nechovní. Rozhodne tříčlenná komise. Majitel zvířete bude mít možnost odvolání na pracovišti ortopedie VŠV Brno.

Bonitační směrnice pro plemeno chihuahua

Minimální stáři pro bonitaci psa i feny je 15 měsíců. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s platným průkazem původu a jedinci, kteří jsou navrženi na registraci. Musí mít absolvovanou CAC výstavu v ČR nejméně ve třídě mladých od 12 měsíců s oceněním výborný nebo velmi dobrý. Systém posuzování vychází z platného standardu FCI. Výsledek bonitačního posouzení udává bonitační kód, který vyjadřuje ocenění exteriéru psa.

1. Celkový zjev            A - E
2. Výška v kohoutku (v cm)
3. Hlava a) lebka e) stop

b) uši f) skus
c) oči g) chrup
d) nos
4. Přední končetiny
5. Trup
6. Zadní končetiny
7. Ocas

Části 3 -7 se posuzují systémem 0 - 5, přičemž hodnocení 5 vyřazuje z chovu, u chrupu hodnocení 3,4.

Dále se zjišťuje hmotnost, u psa varlata, popisuje se pigmentace, barva srsti, kvalita srsti (u dlouhosrsté), povaha, výrazné vady nebo přednosti.

Výklad bonitačního posouzení:

1. Celkový zjev:

A - kompaktní pes pevné, souladné stavby těla. Rámec těla psů téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem.
B - jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována.
C - hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována.
D - vylučující vady - slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků, atypický jedinec.
E - vyřazení z chovu pro chybějící špičák nebo více než 2 řezáky.

Ocenění A, B, C -zařazuje do chovu
D, E -vyřazuje z chovu

2. Výška v kohoutku - měřeno hůlkovou mírou.

3. Hlava

a) lebka 0 dobře zakulacená, jablíčkovitá
1 plošší
2 úzká
3 hrušková
4 příliš jemná
5 atypická
b) uši 0 správně nasazené, nesené
1 ucho posazené blíže k vrcholu
2 malé ucho
3 měkké ucho
4 ucho jako papilon (závěsy)
5 klopené - nestandardní ucho
c) oči 0 velké, kulaté, výrazné
1 malé
2 příliš velké
3 příliš blízko u sebe
4 daleko od sebe
5 atypické oko
d) nos 0 standardní
1 nos delší
2 nos kratší
3 nos příliš dlouhý
4 nos příliš široký
5 atypický nos
e) stop 0 správně vyznačený stop
1 příliš výrazný stop
2 méně výrazný stop
3 mělký stop
4 vada stopu
5 atypický stop
f) skus 0 nůžkový
1 nůžkový nepravidelný
2 klešťový
3 těsný předkus
4 těsný podkus
5 těžká vada skusu
g) chrup 0 všechny řezáky a špičáky
1 chybí 1 řezák
2 chybí 2 řezáky
3 chybí špičák - vyřazující vada
4 chybí 3 a více řezáků - vyřazující vada

4. Přední končetiny

0 pevné, rovné přední končetiny
1 lehce zakřivené, volné lokty
2 slabší, rovné
3 sbíhavý postoj
4 rozbíhavý postoj
5 těžká vada v postavení předních končetin

5. Trup

0 rovná záda, délka trupu mírně delší než výška v kohoutku, dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník
1 delší
2 kratší
3 úzký hrudník
4 spáditá záď, kapří hřbet
5 atypický

6. Zadní končetiny

0 standardní postoj
1 úzký nebo široký postoj
2 kravský postoj
3 strmý postoj
4 volná kolena
5 těžká vada zadních končetin

7. Ocas

0 standardní, nesen obloukovitě nad zádí
1 standardní, špatně nesený
2 krátký
3 kulatý
4 špatně nasazený a neseny
5 chybějící